ویژه

ادیولوژیست احسان نفری

شیراز

اطلاعات پزشک

شنوایی سنجی احسان نفری

توانبخشی، سرگیجه و تعادل
مرکز ارزیابی کامل شنوایی
تجویز و تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، فراهوشمند و نامرئی
ساخت انواع قالب ضد صوت، ضدآب و قالب سمعک

ادیولوژیست احسان نفری

آدرس: شیراز، بلوار زند، مقابل بیمارستان سعدی(فقیهی)، ساختمان پزشکی بانک شهر، طبقه اول، واحد ۱

تلفن:

۰۷۱-۳۲۳۶۳۵۶۶
۰۹۱۷۸۸۸۴۹۶۳

اینستاگرام:
ehsan_audiology_clinic