ویژه

دکتر حامد خرازی ثابت

رشت

اطلاعات پزشک

دکتر حامد خرازی ثابت
بورد فوق تخصصی قلب کودکان و نوجوانان
اکو کاردیوگرافی جنین
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه
روزهای زوج
_______________________
رشت:گلسار،گلباغ نماز،ابتدایپل صابرین،مجتمع پزشکی آتیه،طبقه ۱۱ واحد ۴
تلفن:
۰۳۱۳۲۱۳۵۰۳۳
۰۹۹۰۲۶۱۱۵۴۶
۰۹۰۳۶۴۳۷۵۹۳