ویژه

دکتر مجید حاجی فرجی

تهران

اطلاعات پزشک

دکتر مجید حاجی فرجی
متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی از انگلستان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاوره تغذیه در زمینه :
چاقی، لاغری
بیماری های مزمن (دیابت، قلب و عروق ،کلیه و…)
کنترل رشد و تغذیه اطفال و نوجوانان
دوران بارداری و شیردهی
سالمندان
ورزشکاران
بیماری های خاص و نقص سیستم ایمنی
پیشگیری و درمان بیماریهای تغذیه ای

آدرس۱:

شهرک غرب( قدس)، بلوار پاک نژاد، پایین تر از چهارراه سرو ،قبل از خروجی نیایش، ۱۸ متری مطهری، جنب داروخانه، پلاک ۱۴ ،طبقه ۲، واحد

تلفن:
۰۲۱۲۲۰۷۶۹۵۳

آدرس۲:

کلینیک تخصصی شهرداری منطقه ۱، خیابان باهنر، بالاتر از میدان یاسر ،جنب پمپ بنزین

تلفن:
۰۲۱۲۲۲۹۹۴۸۸
۰۲۱۲۲۲۹۹۴۸۹

تلگرام :
drHajifaraji

رزومه دکتر مجید حاجی فرجی
متخصص تغذیه و رژیم درمانی، دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تحصیالت :
• دوره دکترای تخصصی تغذیه بالینی در دانشگاه لندن کشور انگلستان
• دوره دیپلمای تغذیه ورژیم شناسی در دانشگاه لندن کشور انگلستان
• دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سوابق کاری:
• ۳۴ سال سابقه کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
• عضو هیات مدیره انجمن تغذیه ایران )چهار دوره( و رئیس انجمن )دو دوره(
• رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی )بورد( کشور در رشته تغذیه
• رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت و مشاور منطقه ای در خاورمیانه
• عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور )گروههای بهداشت و تغذیه، همکاری های بین الملل ، آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کالن سالمت(
• دبیر کمیته کشوری تدوین شناسنامه و استاندارد سازی خدمات مشاوره تغذیه
• دبیر کمیته کشوری تدو ین راهنماهای بالینی تغذیه
• دبیر کمیته کشوری استاندارد سازی و تدو ین ۳۱ شناسنامه خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی مصوب وزارت بهداشت
• عضو گروه تدو ین سند ملی تغذیه و امنی ت غذائی کشور در سال ۱۳۹۱
• دبیر کمیته کشوری اصالح کیفیت نان در کشور
• عضو کمیسیون دایمی شورای سیاستگذاری سالمت و امنیت غذائی کشور
• عضو کمیسیون تخصصی سالمت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی تحقیقات و فناوری کشور
• عض و کمیسیون فنی قانونی سازمان غذا و دارو
فعالیت های آموزشی و پژوهشی:
• ۳۰ سال سابقه پژوهشی وآموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• انتشارات: ترجمه و یا تالیف تعداد ۷ کتاب یا فصلی از آن؛ ۴۲ مقاله منتشر شده بین المللی و ۲۴ مقاله در مجالت علمی- پژوهشی داخلی با بیش از ۱۴۰۰ بار ارجاع
• مدیر مسئول مجله فارسی علمی-پژوهشی تغذیه و صنایع غذائی ایران و مجالت بین المللی Research Sciences Food and Nutrition و
۱۳۹۴ تا Applied Food Biotechnology
Journal of Nutrition & Weight Loss مجله دبیر سر•
Journal of ، Journal of Medicinal and Chemical Sciences ، Nutrition and Food Sciences Research تحریریه هیات عضو•
Frontiers in Nutrition و Acta Scientific Women’s Health
IJEM, NSFT, J Nutr, IJCN, BMC Nut, PHN, BJN, AIM, IJPM, AJCN, Frontiers in Nutrition مجالت داور•
عضویت در انجمن های ملی و بین المللی:
• هیات مؤسس مرکز تحقیقات حالل کشور
• انجمن تغذیه ایران
• انجمن چاقی ایران
• انجمن تغذیه کودکان ایران
• عضو اتحادیه بین المللی علوم تغذیه (IUNS(
• انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناو ری
• انجمن تغذیه انگلستان