ویژه

دکتر نگار باقرزاده

مشهد

اطلاعات پزشک

دکتر نگار باقر زاده
کاندیدای دکتری روانشناسی سلامت
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
کد عضویت ۲۴۷۵۷
زوج درمانگر
پیش و بعد از ازدواج
مشاوره طلاق
خانه علوم تربیتی و روانشناسی مشهد
مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم بنیان خانواده مهرگان جوان
آدرس:
مشهد فلسطین ۱۲ پلاک ۲
تلفن:
۰۵۱۳۷۶۶۰۲۷۲